Spoločnosť Refri Slovensko, s. r. o. vznikla v roku 2010. Je autorizovaným distribútorom pre servis priemyselného chladenia, dodávateľom chladiacich zariadení a chladiacich systémov.

Prostredníctvom svojich služieb uspokojujeme potreby zákazníkov, ktoré vychádzajú
z presných špecifík každého konkrétneho zákazníka. Na základe dlhoročných skúseností
a odborných znalostí našich zamestnancov udržiavame naše služby na vysokej úrovni.
Rovnako našim cieľom je neustále zvyšovať efektívnosť a kvalitu poskytovaných služieb,
systém kvality a zlepšovať schopnosť pohotovo reagovať na meniace sa prostredie. Venujeme vysokú pozornosť dodržiavaniu environmentálnych a BOZP požiadaviek na spoločnosť.

V našej spoločnosti Refri Slovensko, s.r.o. máme zavedený integrovaný manažérsky systém podľa noriem
ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001, ktorým sme sa zaviazali neustále zlepšovať. Riadením a monitorovaním kľúčových procesov spoločnosti zabezpečujeme, že naše služby si udržujú stabilne vysokú kvalitu, ktorú naši zákazníci očakávajú. Sústreďujeme svoje úsilie najmä tam, kde môžeme ovplyvniť kvalitu poskytovania našich služieb, v oblasti priemyselného chladenia. Zároveň sa snažíme prispievať k zachovaniu životného prostredia pre budúce generácie a prevencie ochrany zdravia pri práci.

Vedenie spoločnosti Refri Slovensko, s.r.o. sa zaväzuje:

 • neustále udržiavať a zlepšovať efektivitu IMS v súlade s normami ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001,
 • zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb v oblasti priemyselného chladenia,
 • udržať a zlepšovať pozíciu spoločnosti na slovenskom, či zahraničnom trhu medzi spoločnosťami pôsobiacimi v oblasti priemyselného chladenia,
 • s významnými odberateľmi a dodávateľmi udržiavať partnerské, vzájomne prospešné a dlhodobé vzťahy,
 • trvale zvyšovať odbornú kvalifikáciu našich zamestnancov v oblasti profesionálnej, v oblasti kvality
  a postupov, noviniek používaných plynov, poskytovaných služieb, či životného prostredia a bezpečnosti pri práci,
 • vypracovávať, pravidelne prehodnocovať a napĺňať ciele, ktoré sa spoločnosť rozhodla plniť,
 • komunikovať so štátnou správou, samosprávou a všetkými zainteresovanými stranami a vymieňať si skúsenosti v environmentálnej sfére,
 • pri starostlivosti o životné prostredie uplatňovať preventívne opatrenia, čoho dôsledkom smerujeme
  k neustálemu zlepšovaniu životného prostredia,
 • aplikovaním prevencie a opatrení eliminovať znečisťovanie životného prostredia, nespokojnosť zákazníkov, nehody, havárie, pracovné úrazy, či nebezpečné udalosti a bezpečnostné incidenty
  v spoločnosti,
 • prostredníctvom prevencie a opatrení eliminovať riziká vo vzťahu k hlavným činnostiam spoločnosti,
 • dodržiavať legislatívne požiadavky, predpisy v oblasti kvality, ochrany životného prostredia, BOZP
  a požiarnej ochrany, ktoré sa vzťahujú k činnostiam vykonávaným spoločnosťou a požiadaviek zainteresovaných strán v uvedených oblastiach, ktoré sa spoločnosť zaviazala dodržiavať a plniť,
 • aktívne komunikovať o názoroch s ostatnými zamestnancami a komunikácii so zákazníkmi a zainteresovanými stranami, aby boli dosiahnuté vyššie uvedené zámery, zvyšovaná spokojnosť zákazníkov a ostatných zainteresovaných strán a rástlo povedomie zamestnancov v oblasti kvality, ochrany ŽP a ochrany zdravia pri práci,
 • spoluúčasťou všetkých zamestnancov a pracovníkov na BOZP neustále znižovať resp. predchádzať vzniku nezhôd a bezpečnostných incidentov v spoločnosti a na miestach výkonu práce zamestnancov.

Táto politika je záväzná pre všetkých zamestnancov spoločnosti Refri Slovensko, s.r.o. Vedenie spoločnosti sa zaväzuje, že bude vytvárať potrebné zdroje a prostredie pre poskytovanie všestrannej podpory
a pre zabezpečenie vzdelávacích aktivít pre pracovníkov, ktoré sú potrebné na realizáciu tejto politiky.

Politika spoločnosti je v spoločnosti vydaná ako samostatný dokument
a sú s ňou oboznámení všetci zamestnanci.

V Trnave, 22. 6. 2021
Ing. Ivan Horňák, Ing. Peter Stryček
konatelia spoločnosti

Servis chladiacich systémov
Viac info
Zákonom predpísané kontroly
Viac info
Predaj náhradných dielov
Viac info
Generálne opravy kompresorov
Viac info
Prenájom náhradného zdroja chladu
Viac info
Servis a dodávka chladiacich veží
Viac info
Projekčná činnosť a poradenstvo
Viac info
Všetky produktové listy
Viac info