VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

I. ÚVOD

I.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) spoločnosti Refri Slovensko, s.r.o., so sídlom Mikovíniho 11, 917 01 Trnava, IČO: 45 659 451,
IČ DPH SK2023085251, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 25948/T (ďalej len „spoločnosť Refri Slovensko“
alebo tiež „Zhotoviteľ“) upravujú obchodné podmienky medzi Zhotoviteľom a objednávateľom, ktoré vznikajú pri dodaní diela spoločnosťou Refri Slovensko.
VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy a sú platné a účinné, ak sa zmluvné strany nedohodli inak.

I.2. Objednávateľ je právnická alebo fyzická osoba, s ktorou Zhotoviteľ uzatvoril obchodno-právny vzťah na základe uzavretej zmluvy alebo potvrdenej objednávky.

II. PONUKA

II.1. Ponuka Zhotoviteľa je nezáväzná a je platná po dobu, ktorá je uvedená v texte ako platnosť ponuky. Po uplynutí platnosti ponuky si Zhotoviteľ vyhradzuje právo úpravy ponukovej ceny a jej podmienok. Neoddeliteľnou súčasťou každej ponuky sú tieto VOP.

II.2. Pokiaľ platnosť ponuky v texte nie je vyznačená, ponuka je platná po dobu 4 týždňov od dátumu jej vystavenia.

II.3. V prípade, že bola poskytnutá písomná ponuka, táto ponuka alebo číslo ponuky tvorí prílohu objednávky a objednávateľ vyjadruje súhlas s ponukou.

III. ZMLUVNÝ VZŤAH

III.1. Zmluvný vzťah medzi Zhotoviteľom a objednávateľom vzniká podpísaním zmluvy oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Pre účely vzniku zmluvného vzťahu je písomná forma zachovaná aj v prípade zaslania objednávky v elektronickej podobe vo formáte pdf. a elektronickou poštou oprávnenou osobou objednávateľa a jej následné potvrdenie Zhotoviteľom na adresu oprávnenej osoby objednávateľa.

III.2. Zaslaním objednávky Zhotoviteľovi vyjadruje objednávateľ svoj bezvýhradný súhlas s týmito VOP.

IV. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

IV.1. Cena je dohodnutá v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. V prípade ak je dohodnutá cena v objednávke alebo zmluve uvedená bez DPH, bude k tejto čiastke uplatnená DPH v zmysle platných právnych predpisov.

IV.2. Zhotoviteľovi vznikne nárok na fakturáciu po odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom. Prílohou faktúry musia byť doklady (dodací list, súpis vykonaných prác, preberací protokol a pod.), podpísané oboma zmluvnými stranami.

IV.3. Splatnosť faktúry je 14 dní, ak sa Zhotoviteľ a objednávateľ nedohodnú inak.

IV.4. Úhradu faktúry je objednávateľ povinný uskutočniť v takom časovom predstihu, aby úhrada bola pripísaná na účte Zhotoviteľa najneskôr v deň splatnosti faktúry. Ak tento deň pripadne na deň pracovného pokoja, za deň úhrady faktúry sa považuje nasledujúci pracovný deň.

V. TERMÍN PLNENIA A ODOVZDANIE DIELA

V.1. Termín plnenia je uvedený v objednávke alebo v zmluve. Pokiaľ nie je v zmluve alebo objednávke uvedené inak, lehota na plnenie začína plynúť
od protokolárneho prevzatia staveniska/miesta montáže Zhotoviteľom.

V.2. V prípade ak Zhotoviteľ zhotoví dielo pred dohodnutým termínom, objednávateľ sa zaväzuje prebrať toto dielo aj v skoršom ponúknutom termíne.

V.3. Dielo je prevzaté objednávateľom písomným potvrdením prevzatia kompletného predmetu dodávky objednávateľom.

VI. ZÁRUKA ZA VADY DIELA

VI.1. Zhotoviteľ poskytuje podľa týchto VOP a platných právnych predpisov počas záručnej doby objednávateľovi záruku, že dielo nebude mať vady pri dodržaní podmienok stanovených zmluvou, VOP, technickými normami a predpismi.

VI.2. Zhotoviteľ poskytuje záručnú dobu na dielo v trvaní 6 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom, pokiaľ v zmluve nie je začiatok plynutia upravený inak.

VI.3. Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté najmä v týchto prípadoch:

a) v dôsledku nesprávneho a neodborného používania diela a modifikáciou diela;

b) v dôsledku neoprávneného zásahu neautorizovaným servisným strediskom;

c) v dôsledku živelnej pohromy alebo vyššej moci;

d) objednávateľ nevykonával na diele pravidelné servisné prehliadky autorizovaným servisným partnerom;

e) objednávateľ nevykonával odborné prehliadky a odborné skúšky v zmysle platnej legislatívy;

f) dielo bolo používané v rozpore s jeho určením podľa zmluvy;

g) vada diela a/alebo jeho časti bola spôsobená v dôsledku násilného a/alebo nešetrného zaobchádzania s Dielom.,

h) vada Diela bola spôsobená použitím podkladov a vecí poskytnutých Objednávateľom a Zhotoviteľ ani pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil Objednávateľa a ten na ich použití trval.

VII. POSTUP PRI UPLATENÍ ZÁRUKY

VII.1. Objednávateľ je povinný práva z vád diela uplatniť bez zbytočného odkladu po ich zistení písomnou formou prostredníctvom kontaktných osôb Zhotoviteľa.

VII.2. Zhotoviteľ je povinný Vady diela, na ktoré sa podľa týchto VOP vzťahuje záruka odstrániť bez zbytočného odkladu. Ak na odstránenie vady vzhľadom
na rozsah a technickú náročnosť je potrebný dlhší čas, je Zhotoviteľ povinný informovať objednávateľa o tejto skutočnosti.

VIII. PRAVIDELNÉ SERVISNÉ PREHLIADKY

VIII.1. V prípade ak je aspoň čiastočne dielom dodávka Vzduchotechnickej jednotky, je objednávateľ povinný vykonať pravidelnú servisnú prehliadku
2 x za obdobie jedného roka, ktorej obsahom je:

 • kontrola istiacich a bezpečnostných prvkov a ich funkčnosť;
 • premazanie ložísk ventilátora;
 • kontrola prevádzkových parametrov;
 • kontrola spínacích elementov v ovládacej časti zariadenia;
 • dotiahnutie všetkých skrutiek a spojov;
 • napnutie klinových remeňov;
 • kontrola súosovosti klinových remeníc;
 • kontrola výmenníkov;
 • nastavenie klapiek;
 • kontrola zanesenia a znečistenia vzduchových filtrov;
 • servis zvlhčovača;
 • vyčistenie výustiek;
 • kontrola a vyčistenie filtrov, v prípade znečistenia výmena filtrov.

VIII.2. V prípade ak je aspoň čiastočne dielom Klimatizačná alebo chladiaca jednotka, je objednávateľ povinný vykonať pravidelnú servisnú prehliadku
2 x za obdobie jedného roka, ktorej obsahom je:

 • kontrola cu potrubí;
 • vizuálna kontrola, dotiahnutie rezonujúcich častí,
 • kontrola / dotiahnutie elektrodopojenia prvkov systému;
 • premeranie tlakov v okruhoch chladiva;
 • kontrola tesnosti okruhu chladiva;
 • premeranie prevádzkového prúdu motorov kompresora a ventilátorov;
 • vyčistenie lamiel kondenzátora;
 • kontrola úniku fluórovaných skleníkových plynov (chladiva) zo zariadenia v zmysle zákona č. 286/2009 Z. z. o flórovaných skleníkových plynoch
  a v zmysle § 1 Vyhlášky 314/2009 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon o fluórovaných skleníkových plynoch;
 • funkčná skúška jednotky;
 • pri vnútornej jednotke klimatizačného zariadenia vyčistenie alebo výmena filtra, skúška odtoku kondenzátu.

VIII.3. V prípade ak je aspoň čiastočne dielom dodávka Meranie a Regulácia je objednávateľ povinný vykonať pravidelnú servisnú prehliadku
2 x za obdobie jedného roka, ktorej obsahom je:

 • kontrola funkčnosti a preventívna údržba jednotlivých prvkov riadiaceho systému a doplnkových zariadení;
 • kontrola funkčnosti a preventívna údržba snímačov teploty, tlaku, vlhkosti, výšky hladiny, výskytu plynov a pod.;
 • kontrola a preventívna údržba pohonov klapiek a ventilov;
 • kontrola a preventívna údržba vnútornej výbavy rozvádzačov meracej a regulačnej techniky.

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

IX.1. Spoločnosť Refri Slovensko a objednávateľ si môžu vzájomné práva a povinnosti obsiahnuté v týchto VOP upraviť v jednotlivých prípadoch odlišne.

IX.2. Vzhľadom nato, že tieto VOP nemôžu pokryť všetky budúce situácie najmä z povahy technických riešení, jednotlivé zložitejšie prípady môžu byť riešené individuálnym spôsobom na základe konzultácie medzi Zhotoviteľom a objednávateľom.

IX.3. Tieto VOP sú platné po celú dobu trvania zmluvného vzťahu a tiež po jeho ukončení až do úplného vyrovnania všetkých nárokov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Zhotoviteľom a objednávateľom.

IX.4. V prípade, ak by sa dostali do rozporu tieto VOP a zmluva, sú rozhodujúce ustanovenia zmluvy.

IX.5. Tieto VOP strácajú účinnosť po nadobudnutí účinnosti neskorších VOP.

Vyššie uvedené obchodné podmienky sú platné od 22. 6. 2021.


ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z. z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z. z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z. z. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 eur.